قالیشویی

مرحله1خاکگیری،شستشو

در دستگاه فوق قالی بصورت لول گذاشته شده و یک نیرو به عنوان اپراطور دستگاه مراحل و کیفیت شستشو قالی را  کنترل میکند,

این دستگاه ابتدا قالی را باز و همزمان شروع به جارو کشی و خاک گیری میکند و جلوتر اب با فشار از لوله های بالای دستگاه ریخته تا قالی خیس شده و مرحله کف زنی و شستشو میشود سپس مجدد قالی اب گرفته و مجدد شستشو داده شده و اب گرفته میشود.

امده ایم با هم بهترین باشیم

قالیشویی جام تهران