قالیشویی مکانیزه جام بابیش از سی عامل در استان تهران اماده ارائه سرویس به شهروندان

منطقه توحیدتهران میباشد.