قالیشویی جام جنت اباد جنوبی اماده ارائه سرویس به شهروندان منطقه جنت اباد جنوبی میباشد.