قالیشویی شهران  جام تهران اماده سرویس دهی به شهروندان منطقه شهران میباشد.